Vedtægter

Vedtægt for Odense Aftenskole

 

1.      Navn og hjemsted

Aftenskolens navn er Odense Aftenskole. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

 

2.      Formål

Foreningens formål er at tilbyde undervisning og debatskabende folkeoplysende aktiviteter, samt at udøve non profit virksomhed i forbindelse med undervisningsprojekter og andre aktiviteter.

Foreningens aktiviteter skal både tage udgangspunkt i den enkelte deltagers og samfundets behov og skal bidrage til den enkelte deltagers udvikling og øget arrangement i samfundet.

 

3.      Medlemskreds

Som medlemmer kan optages enhver person der kan tilslutte sig foreningens formål.

Indmeldelse sker skriftligt til foreningen. Medlemskab er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent. I tilfælde af at foreningen ikke opkræver kontingent er medlemskabet gyldigt indtil der foreligger en gyldig skriftlig udmeldelse. Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningen.

Generalforsamlingen fastsætter kontingentet, der opkræves efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

 

4.       Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev til medlemmerne.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en måned forinden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse og revision, bortset fra personer, som p.g.a. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

For at sikre deltagernes indflydelse er deltagere i foreningens undervisning og aktiviteter ligeledes valgbare, uanset om de er medlemmer af foreningen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Fremtidig virksomhed
Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
Valg af formand
Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter
Valg af revisor evt. revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

Vedtægtsændringer kan kun finde sted med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte.

 

5.      Ekstraordinær generalforsamling

 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen. Indkaldelse sker skriftligt med to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

 

 

6.      Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside.

 

7.      Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der foruden formanden består af 4 medlemmer.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i  henhold til gældende regler.

 

8.       Daglig ledelse

Lederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

 

9.      Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

10.     Tegningsregler og hæftelse
Foreningen tegnes af formanden i alle forhold, herunder låneoptagelse, køb/salg af fast ejendom og pantsætning. Ved formandens forfald, der skal bekræftes af tre bestyrelsesmedlemmer, tegnes foreningen af næstformanden.
For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven, i tilfælde hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom. Medlemmerne har ikke krav på foreningens formue.

 

11.     Medlemskab af landsdækkende oplysningsforbund.
Foreningen er medlem af landsforbundet FORA.

 

12.     Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når to tredjedele af de fremmødtemedlemmer stemmer for et forslag om ophør. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver almennyttige formål.

 

13.    Vedtægtsdatering og underskrift

Odense Aftenskole blev stiftet i 1907. Første vedtægtsændringer vedtaget på foreningens generalforsamling den 1. april 1995, Disse vedtægter er vedtaget på foreningens generalforsamling den 23/4 2001 og ændret den 7/7 2019.


Odense Aftenskole
Banevænget 22
5270 Odense N

Skoleleder: Jan Johansen

Telefon: 20 83 96 74

Mail: janjoh@mail.dk

CVR: 18764199


Medlem af Fora